Dom i mieszkanie

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Dom
 • Mieszkanie
 • Budynki lub pomieszczenia gospodarcze
 • Garaże
 • Ogrodzenie
 • Obiekty małej architektury

W ramach polisy ubezpieczenia domu / mieszkania wyróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń::

 • Ubezpieczenie domu/ mieszkania wraz ze stałymi elementami od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie stałych elementów od kradzieży
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz roweru
 • Ubezpieczenie nagrobka cmentarnego
 • Assistance domowy, medyczny

W ubezpieczeniach nieruchomości występują dwa rodzaje ubezpieczeń od wszystkich ryzyk oraz od zdarzeń losowych. W drugim przypadku ubezpieczyciel odpowiada za szkody związane tylko ze zdarzeniem losowym wymienionym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jest to najczęściej: grad, pożar, powódź, uderzenie pojazdu, upadek drzewa lub masztu, uderzenia pioruna, przepięcie, wybuch, zalanie, stłuczenia a także koszty poszukiwania przyczyny szkody i zniszczenia w związku z akcją ratowniczą.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym to ubezpieczenie, które zapewni nam pokrycie wszelkich kosztów w przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim z związku z czynnościami życia prywatnego. Zapewnia ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach np. za zalanie sąsiada, gdy nasze dziecko wybije komuś szybę, gdy nasz pies pogryzie lub przewróci rowerzystę, gdy rowerem spowodujemy kolizję itp.

Gospodarstwa rolne

Do ubezpieczeń rolnych zaliczamy przede wszystkim:

 • Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Ubezpieczenie budynków rolniczych
 • Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 • Ubezpieczenie maszyn rolniczych AgroCasco

Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego zaliczamy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1ha ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych. Odszkodowanie wypłacane jest za uszkodzenie lub zniszczenie mienia do kwoty 1mln euro, a za uszkodzenie ciała lub nawet śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa do kwoty 5mln euro.

Ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym również jest obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia pojawia się z dniem pokrycia budynku dachem jeśli powierzchnia budynku przekracza 20m2.