Ubezpieczenie mienia firmowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się nie tylko z zyskiem ale również z ryzykiem poniesienia strat, które w jego przypadku mogą być dość znaczne.

W ramach prowadzonej działalności można ubezpieczyć:

 • budynki i lokale
 • maszyny i urządzenia
 • sprzęt elektroniczny
 • środki obrotowe
 • wartości pieniężne
 • mienie osób trzecich
 • mienie pracowników
 • mienie w transporcie
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności

Mienie firmowe ubezpiecza się od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, szkód elektrycznych lub od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności zapewnia pokrycie kosztów:

 • szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
 • za wadliwie wykonany produkt
 • za szkody powstałe podczas pracy i po wykonaniu usługi
 • za szkody w rzeczach podlegających obróbce,naprawie,czyszczeniu itd.
 • za szkody z tytuły odpowiedzialności pracodawcy
 • za szkody w najmowanej nieruchomości

OC wykonywanego zawodu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC zawodowe) to polisa, która zapewnia ochronę finansową w przypadku, gdy w wyniku wykonywania zawodu wyrządzisz szkodę osobom trzecim. Ubezpieczenia związane z wykonywaniem zawodu są ubezpieczeniami dobrowolnymi. Istnieją jednak grupy zawodowe, na które nałożono obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należą do nich m.in.: adwokat, notariusz, architekt, biura rachunkowe, lekarze, pielęgniarki i położne, itd.

OC Przewoźnika

Istnieje jeszcze jedna grupa przedsiębiorców, dla których bardzo ważne jest ubezpieczenie OC, są to przewoźnicy drogowi. OC przewoźnika zapewnia zabezpieczenie większości roszczeń na wypadek szkody w przewożonym towarze.

Dla tej grupy oferujemy kilka rodzajów ubezpieczeń, m. in.:

 • OC przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • OC przewoźnika w ruchu kabotażowym
 • OCZP – OC zawodowe przewoźnika
 • ubezpieczenie mienia w transporcie cargo
 • OC spedytora