OC

OC czyli odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu z wyjątkiem pojazdów zabytkowych i historycznych. Zapewnia ochronę w razie wyrządzenia szkód zarówno w mieniu jak i na osobach w związku z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem. Poszkodowany otrzymuje zwrot kosztów naprawy swojego pojazdu, holowanie z miejsca zdarzenia np. do warsztatu naprawczego, samochód zastępczy, odszkodowanie za utratę zdrowia, itp. Zakres ubezpieczenia OCppm jest regulowany przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych i w każdym towarzystwie jest taki sam.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC to w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000.

Z uwagi na obowiązek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych każdy pojazd należy ubezpieczyć przed wprowadzeniem pojazdu do ruchu ale nie później niż w dniu pierwszej rejestracji (dot. pojazdów fabrycznie nowych oraz sprowadzonych zza granicy). Bez obowiązkowego ubezpieczenia OC narażasz się na płacenie odszkodowania z własnej kieszeni w przypadku gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak polisy grożą również wysokie kary.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ubezpieczenie OC przy zmianie właściciela pojazdu. Sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dniu powiadomić Zakład Ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu oraz o danych nabywcy. Kupujący może korzystać z OC zbywcy do końca trwania zawartej przez niego polisy, ale powinien po zakupie sprawdzić ważność i stan opłacenia składki. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty raty składki zgodnie z harmonogramem płatności z polisy zbywcy oraz do dopłaty składki jeśli Towarzystwo Ubezpieczeniowe taką naliczy w procesie rekalkulacji. Poza tym należy pamiętać o zawarciu nowej polisy najpóźniej w ostatnim dniu okresu odpowiedzialności z polisy zbywcy, gdyż polisa ta nie wznowi się automatycznie na kolejny rok.

Przydatne linki:

Do pobrania:

AC

Autocasco (AC) to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni pełną ochronę w przypadku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia Twojego pojazdu. Z polisy AC otrzymasz zwrot środków finansowych poniesionych w celu naprawy pojazdu gdy niemożliwe jest ustalenie sprawcy lub sam jesteś sprawcą szkody. Ubezpieczenie to możemy zawrzeć w dwóch wariantach: od wszystkich ryzyk lub od ryzyk ściśle określonych w umowie. Na rynku istnieją różne rodzaje tzw. Minicasco, np. od kradzieży, pożaru, szkody całkowitej, szkód parkingowych, zdarzeń losowych, itd. Zakres AC może być bardzo różny zarówno co do sumy ubezpieczenia, sposobu likwidacji szkody, udziałów własnych jak i amortyzacji części co rzutuje na wysokość odszkodowania jakie otrzymamy w przypadku zaistnienia szkody.

NNW


NNW czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to kolejne ubezpieczenie dobrowolne, które zapewni ochronę kierowcy i pasażerów podczas wsiadania, wysiadania oraz poruszania się ubezpieczonym pojazdem. Zapewnia finansową rekompensatę szczególnie w wypadkach z własnej winy w których uszczerbku na zdrowiu doznaliśmy jako kierowca bądź pasażerowie ubezpieczonego pojazdu.

Assistance


Assistance to ubezpieczenie dobrowolne które zapewnia pomoc w razie kolizji bądź awarii naszego pojazdu podczas podróży. Towarzystwo ubezpieczeniowe może zorganizować oraz pokryć koszty naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia, holowania oraz pojazdu zastępczego na czas naprawy. W ramach usług assistance możemy liczyć również na dowóz paliwa, uruchomienie pojazdu w przypadku rozładowania akumulatora czy wymianę koła, czy zakwaterowanie na czas naprawy naszego samochodu a nawet zastępcę kierowcy lub opiekę nad dziećmi. O wykupieniu takiej polisy należy pamiętać szczególnie wybierając się w dalszą podróż na terenie kraju bądź za granicę, gdyż koszty wszelkich usług są o wiele wyższe niż składki takiego ubezpieczenia.

Szyby

Szyby to ubezpieczenie w ramach którego uzyskamy pomoc w wymianie szyby w ubezpieczonym pojeździe. W ramach ubezpieczenia uzyskamy pomoc w organizacji i pokrycie kosztów wymiany szyby.

Zielona Karta

Zielona Karta czyli formalnie Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego to ubezpieczenie dodatkowe działające tak jak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych poza granicami krajów należących do tzw. systemu Zielonej Karty.

Ochrona zniżek

Ochrona zniżek to dodatkowe ubezpieczenie które występuje jako rozszerzenie OCppm lub Autocasco. Gwarantuje nam w przypadku jednej szkody w ramach posiadanej polisy nie utracimy wypracowanych zniżek. Przy wznowieniu danej polisy Towarzytswo Ubezpieczeniowe pomimo zaraportowanej do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego szkody zobowiązuje się niepodnoszenia składki z uwagi na zaistniałą szkodę. Warto pamiętać o tej opcji szczególnie w przypadku gdy mamy ubezpieczonych więcej pojazdów lub gdy mamy wysoką składkę z OC lub AC.